Ako byť úspešný na veľtrhu

“FACE TO FACE” SVOJIM ZÁKAZNÍKOM, PARTNEROM, KONKURENCII 

Účasť na veľtrhu je potrebné vnímať ako podnikateľskú aktivitu v rámci dynamického procesu podnikania, ako súčasť marketingovej stratégie, ktorú pomáhajú napĺňať marketingové nástroje známe pod spoločným názvom „marketing mix“. Akákoľvek marketingová aktivita firmy musí v súčasnom náročnom ekonomickom  období naplniť čo najviac najrôznejších cieľov. Veľtrh dokáže túto požiadavku naplniť. Multifunkčnosť veľtrhu je daná možnosťami, ktoré poskytuje:

 • testovanie nového produktu, jeho kvality, akceptácia zákazníkmi, prezentácia sortimentu, portfólia služieb,
 • získanie informácií pre optimálne stanovenie ceny produktu/služby,
 • vplyv spätnej väzby na existujúce cenové relácie na balenie, dopravu, poistenie, služby zákazníkom, zľavy, dodacie a reklamačné podmienky,
 • získanie informácii o platobnej schopnosti existujúcich a potenciálnych zákaznikov,
 • objasnenie aspektov distribúcie: potreba zmeny v odbyte, skladovaní, nové distribučné kanály, pobočky, obchodný zástupcovia, partneri a pod., realizáciu komunikačného mixu: reklama, podpora predaja, práca s verejnosťou (PR), osobný predaj.

Aj napriek súčasným vymoženostiam v oblasti IKT technológií (internet, sociálne siete) ostáva veľtrh efektívnym a jedinečným podujatím, ktoré poskytuje priamy i nepriamy predaj na regionálnej, celoštátnej i medzinárodnej úrovni.

“Ako byť úspešný na veľtrhu” poskytujeme formou školenia s praktickými cvičeniami a ukážkami z praxe.

Obsah školenia

1) Rozhodovanie o účasti na veľtrhu

 • Definovanie cieľa (SMART) a cieľovej skupiny
 • Marketingový mix – veľtrh ako najefektívnejší nástroj propagácie (koncentrácia na jednom mieste a čase)
 • Výber vhodného veľtrhu

Odpoveď na otázku: „Bude pre nás účasť na veľtrhu prínosom?“

2) Príprava na veľtrh

 • Komunikácia s organizátorom veľtrhu
 • “Checklist” t.j. zoznam aktivít: plán prípravy a časový harmonogram účasti na veľtrhu
 • Logistika, organizácia, produkčné a personálne zabezpečenie
 • Kalkulácia nákladov a ich štruktúra, zdroje financovania, efektivita nákladov
 • Marketingová komunikácia (propagácia, POS materiály, pozvánky, atď.)

Odpoveď na otázku: „Sme skutočne na veľtrh dobre pripravení?“

3) Prezentácia na veľtrhu a veľtržná biznis etiketa

 • Prevádzka stánku (personál, catering, zóny stánku, atď.)
 • Kompetentné vystupovanie na veľtrhu (ovládanie pravidiel biznis etikety)
 • Pravidlá komunikácie pri pozdravovaní, podávaní rúk, predstavovaní, výmene vizitiek, správnom oslovovaní, a pod.
 • Optimálny veľtržný biznis outfit (Dress Code pre mužov a ženy, pestovaný vzhľad, udržiavanie tela pod kontrolou, najčastejšie  chyby)
 • Úloha hostiteľa a zdvorilosť v komunikácii s návštevníkmi (situácie pred stánkom, pri pozvaní do stánku, najčastejšie prehrešky voči etikete pri prevádzke stánku)
 • Etiketa obchodného rokovania (niektoré zásady zdvorilosti, signály neverbálnej komunikácie, faux pas pri pohostení,
  konzumácia alkoholu, odlišnosť niektorých podujatí, napr. recepcia, raut, čaša vína a pod.)
 • Základy komunikácie s návštevníkmi z iných obchodných kultúr (iné kraje – iné mravy a biznis etiketa, zdroje potenciálnych konfliktov, čo sa smie a čo nie v rôznych častiach sveta)

Odpoveď na otázku: „Zaujali sme našu cieľovú skupinu?“

4) Vyhodnotenie účasti na veľtrhu

 • Vyhodnotenie účasti návštevníkov (formulár rozhovorov, obch. stretnutí)
 • Vyhodnotenie prevádzky stánku
 • Vyhodnotenie efektivity vynaloženej investície na veľtrh
 • Aktivity po absolvovaní veľtrhu (komunikácia zo zákazníkmi, partnermi)
 • Hodnotiaca správa (Report), vrátane doporučení

Odpoveď na otázku: „Podarilo sa nám dosiahnuť náš cieľ?“

Obsah školenia je možné samozrejme prispôsobiť potrebám klienta a využiť praktické príklady, riešenia z jeho každodennej praxe.

Metódy použité v školení
Teoretické vstupy, praktické príklady, riešenie prípadových štúdií, diskusia, spätná väzba.

Forma školenia a počet účastníkov v skupine

Otvorené školenie pre verejnosť / min. počet účastníkov v skupine: 6, max. 20
1. deň: 09:00 – 17:00 hod. / 6 – 10 účastníkov
2. dni: 09:00 – 17:00 hod. / 11 – 20 účastníkov
Termín: po vzájomnej dohode a naplnení počtu min. 6 účastníkov

Firemné interné školenie / max. 20 účastníkov
1. deň: 09:00 – 17:00 hod. / do 10 účastníkov
2. dni: 09:00 – 17:00 hod. / 11 – 20 účastníkov

Lektori
Ing. Lenka Kmeťová, autorka školenia
Ing. Tomáš Borec, PhD., autor publikácií “Moderná biznis etiketa pre manažérov“, ”Manažéri na cudzom parkete”.

Kontakt
Mobil: +421 903 246 693, e-mail: kmetova@marketingangels.sk