Hodnoty

Marketing Angels ctí a rešpektuje hodnoty, ktoré vytvárajú profesionálne a priateľské vzťahy, založené na vzájomnej úcte, rešpekte a dôvere. Sú to predovšetkým:

  • fair-play v podnikaní i osobných vzťahoch,
  • profesionálny, otvorený a priateľský prístup,
  • morálna zásadovosť, etika a empatia,
  • spokojnosť klientov a partnerov založená na serióznej spolupráci,
  • inovatívny, kreatívny a proaktívny prístup,
  • zodpovednosť za úroveň a kvalitu poskytovaných služieb,
  • pozitívne vplyvy a trvalo udržateľný rast,
  • pomoc tým, ktorí sú na ňu odkázaní.